ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Statut stowarzyszenia [aktualizacja:23.06.2009]
„ZWĄZEK HODOWCÓW I PRZYJACIÓŁ WSCHODNIOPRUSKIEGO
KONIA POCHODZENIA TRAKEŃSKIEGO"
 

I. Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego" zwane w dalszej części Statutu Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późń. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Związek może używać nazwy skróconej - „Związek Trakeński w Polsce".
§ 2
 
 1. Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.
 3. Związek może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.
   
§ 3


Związek może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA ZWIĄZKU

 
§ 4


Celem związku jest działanie na rzecz zachowania i rozwoju wschodniopruskiego konia pochodzenia trakeńskiego.
 
§ 5


Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • a) wytyczanie kierunków hodowli konia trakeńskiego
 • b) powołanie Komisji Hodowlanej
 • c) prowadzenie ksiąg hodowlanych, których szczegółowy sposób prowadzenia regulują wewnętrzne regulaminy.
 • d) oznaczanie koni i ich potomstwa oraz wydawanie zaświadczeń o ich pochodzeniu
 • e) udzielanie członkom Związku wszelkich informacji dotyczących hodowli konia trakeńskiego.
 • f)  współpracę z państwowymi stadninami koni.
 • g) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy ze stadninami koni trakeńskich oraz organizacjami propagującymi tę hodowlę na świecie.
 • h) Organizowanie seminariów i konferencji, aukcji i wystaw koni
 • i) Prowadzenie innych, zgodnych z prawem działań służących do realizacji celów statutowych

III. CZŁONKOSTWO w ZWIĄZKU

 
§ 6

Związek składa się z:
 • a) członków zwyczajnych
 • b) członków wspierających
 • c) członków honorowych
 
§ 7

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy także zamieszkujący poza terytorium Polski.
 2. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 
§ 8

 1. Osoby prawne mogą być członkami wpierającymi i działają w Związku za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
 2. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
§ 9


Członkiem honorowym Związku może być każda osoba fizyczna, w tym cudzoziemcy, szczególnie zasłużona dla hodowli konia trakeńskiego lub w działalności Związku.

 
§ 10


O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.

 
§ 11


Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd na wniosek Walnego Zebrania Członków.

 
§ 12

 1. 1. Członkostwo w Związku wygasa:
  • a) w skutek rezygnacji członka złożonej na piśmie do Zarządu
  • b) na podstawie wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą w razie nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Związku lub działania na szkodę organizacji albo nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia.
  • c) W razie śmierci osoby fizycznej bądź ustania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
 2. 2. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • a) do udziału we wszelkiej zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa działalności Związku
  • b) do uzyskiwania od Zarządu informacji lub wyjaśnień dotyczących działalności Związku
  • c) głosu stanowiącego na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków
  • d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku
  • e) korzystania z urządzeń i pomocy Związku
 2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych a ponad to są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich
 
§ 14


Członkowie mają obowiązek:

 • a) współdziałać w zakresie osiągania celów statutowych Związku
 • b) wpłacać ustalone składki
 • c) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku
 • d) stosować instrukcje i wytyczne Związku dotyczące hodowli konia trakeńskiego

IV. WŁADZE ZWIĄZKU

§ 15

 1. Władzami Związku są:
  • a) Walne Zebranie Członków
  • b) Zarząd
  • c) Komisja Rewizyjna
 2. Władze Związku podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za zastrzeżeniem § 27 i § 28. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne, niezależnie od ilości członków biorących udział w zebraniu. Dla ważności uchwał pozostałych Władz Związku wymagana jest obecność co najmniej połowy składu danego organu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje odpowiednio głos przewodniczącego zebrania.
 
§ 16

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na czternaście dni przed Walnym Zebraniem.
 3. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą z głosem stanowiącym członkowie związku, a z głosem doradczym - zaproszeni goście.
§ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  • a) z własnej inicjatywy
  • b) na wniosek Komisji rewizyjnej
  • c) na pisemny wniosek jednej trzeciej członków zwyczajnych Związku
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
§ 18


Do kompetencji Walnego zebrania Członków należy:

 • a) uchwalanie głównych kierunków działalności Związku
 • b) wybór Zarządu, w tym Prezesa
 • c) wybór Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego
 • d) przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej
 • e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 
 • f) rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
 • g) uchwalanie zmian statutu
 • h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu związku
 
§ 19


Związek jest reprezentowany oraz kierowany przez Zarząd składający się z pięciu osób w tym Prezesa wybranych przez Walne Zebranie Członków na cztery lata.

 
§ 20
 
 1. Do kompetencji zarządu należy:
  • a) kierowanie bieżącą działalnością Związku
  • b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  • c) określenie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej Związku, uchwalanie regulaminów i instrukcji
  • d) powołanie Komisji Hodowlanej, Komisji Ksiąg Hodowlanych oraz Głównego Hodowcy Związku
  • e) ustalanie szczegółowych zasad organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych działalności Związku
  • f) zarządzanie majątkiem Związku i decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej
  • g) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku
  • h) ustalanie wysokości składek członkowskich
  • i) realizacja polityki hodowlanej zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków
  • j) prowadzenie ksiąg hodowlanych
  • k) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności Związku do organizacji krajowych i zagranicznych oraz wybór spośród członków Zarządu osób reprezentujących Związek we władzach tych organizacji.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 
§ 21

 1. Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd, w  tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Prezesa i pełnomocnika Zarządu, a ustanowienie pełnomocnika następuje uchwałą Zarządu.
 2. Do przyjmowanie skierowanych do Związku oświadczeń woli osób trzecich upoważniony jest każdy członek i pełnomocnik Zarządu.
§ 22


Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat.

 
§ 23


Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
 • a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej
 • b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
 • c) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z ocena działalności Związku
 • d) wnioskowanie do Zarządu  o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków

 
§ 24

 1. W przypadku zmniejszania się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru.
 2. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, Zarząd powierza pełnienie obowiązków Prezesa jednemu z członków Zarządu - na okres do końca kadencji.
 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

V. MAJĄTEK ZWIĄZKU

 
§ 25
 

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 
§ 26


Związek uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:
 • a) ze składek członkowskich
 • b) z działalności własnej Związku
 • c) z dotacji
 • d) z darowizn, spadków i zapisów przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z kraju i zagranicy
 • e) z wpływów z ofiarności publicznej
 • f)  z wpływów z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 27


Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów.
§ 28

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne zebranie Członków.
 2. Dla ważności uchwały o rozwiązaniu Związku wymagana jest większość trzech czwartych głosów przy obecności ponad połowy członków Związku uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku rozwiązania się Związku likwidatorem jest ostatni Zarząd Związku.
§ 29


Majątek likwidowanego Związku przeznacza się na cel określony w uchwale o rozwiązaniu Związku.

 
                                                                           Uchwalono w Lutrach, 16 kwietnia 2005r.
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka